اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
سايت خبری تحليلی خدمت از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS سايت خبری تحليلی خدمت شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب سايت خبری تحليلی خدمت در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    JavaScript پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    JavaScript
تازه ترين عناوين اقتصادی تازه ترين عناوين اقتصادی    JavaScript پربيننده ترين عناوين اقتصادی پربيننده ترين عناوين اقتصادی    JavaScript
تازه ترين عناوين سياسی تازه ترين عناوين سياسی    JavaScript پربيننده ترين عناوين سياسی پربيننده ترين عناوين سياسی    JavaScript
تازه ترين عناوين فرهنگی تازه ترين عناوين فرهنگی    JavaScript پربيننده ترين عناوين فرهنگی پربيننده ترين عناوين فرهنگی    JavaScript
تازه ترين عناوين اجتماعی تازه ترين عناوين اجتماعی    JavaScript پربيننده ترين عناوين اجتماعی پربيننده ترين عناوين اجتماعی    JavaScript
تازه ترين عناوين بين الملل تازه ترين عناوين بين الملل    JavaScript پربيننده ترين عناوين بين الملل پربيننده ترين عناوين بين الملل    JavaScript
تازه ترين عناوين ورزشی تازه ترين عناوين ورزشی    JavaScript پربيننده ترين عناوين ورزشی پربيننده ترين عناوين ورزشی    JavaScript
تازه ترين عناوين استان ها تازه ترين عناوين استان ها    JavaScript پربيننده ترين عناوين استان ها پربيننده ترين عناوين استان ها    JavaScript